Skoči na glavno vsebino

Katalog IJZ 

Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda Osnovna šola Hinka Smrekarja, Gorazdova 16, 1000 Ljubljana
Tel.: 5008 170,
fax: 5008 180
Odgovorna oseba mag. Igorcho Angelov, ravnatelj
Tel.: 5008 177
Datum prve objave kataloga: 10. 11. 2006
Datum zadnje spremembe: 7. 9. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.hinko-smrekar.si/ijz/
Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerim razpolaga
Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje: v okviru osnovnošolskega splošnega izobraževanja šola opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost, organizirano in sistematično posredovanje znanja ter občih civilizacijskih in kulturnih vrednot. Opravlja se kot javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja. Poleg tega se lahko ukvarja s še: – z osnovnim izobraževanjem otrok z motnjami v razvoju, – s kulturno-umetniško dejavnostjo, – s športno vadbo in športno dejavnostjo, – z zdravstveno zaščito, – s pripravo in razdeljevanjem prehrane.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Osnovna šola Hinka Smrekarja, Gorazdova 16, 1000 Ljubljana
Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: mag. Igorcho Angelov, ravnatelj OŠ Hinka Smrekarja Tel.: 5008 177
Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
Državni predpisi Zakonodaja na področju šolstva in športa je objavljena na spletnem naslovu Ministrstva za šolstvo in šport: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-vzgojo-in-izobrazevanje/zakonodaja/.
Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa.Povezave s spletno stranjo.
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

(Visited 237 times, 1 visits today)
Dostopnost