Prostovoljstvo

Projekt prostovoljstvo izvajamo v obliki pomoči starejših učencev mlajšim.  Nekateri učenci 4. in 5. razreda so se prostovoljno odločili, da bodo  prispevali svoj delež h krepitvi medsebojnega sodelovanja, solidarnosti in sprejemanja drugačnosti. Prostovoljci tako vsak teden za eno šolsko uro v času podaljšanega bivanja  odhajajo v oddelke PB prvih in drugih razredov po razporedu, ki ga pripravi koordinatorka projekta. Učenci prostovoljci pod okriljem učiteljev v dodeljenih oddelkih pomagajo učencem, ki  potrebujejo pomoč pri opravljanju domače naloge, pri obedovanju v jedilnici, pri obisku v knjižnici ali pri izdelovanju izdelkov v razredu. Prostovoljci se z otroki tudi igrajo družabne igre in jim berejo zgodbe. Vsi prostovoljci imajo v času izvajanja prostovoljstva okrog vratu obešen  kartonček z napisom PROSTOVOLJEC/PROSTOVOLJKA. V posamezen razred  odhajata po dva prostovoljca.

Vsak prostovoljec s svojimi željami sooblikuje tako razpored kot tudi vsebinski del samega sodelovanja. Dogovor o tem poteka na ravni med koordinatorko in prostovoljcem ter učiteljem OPB-ja in prostovoljcem. Prostovoljci sami so nad delom navdušeni. V jesensko zimskem obdobju za mlajše učence sami sestavljajo delovne liste z različnimi nalogami. Te delovne liste predhodno pregledajo učitelji v oddelku, ki jih  po potrebi popravijo, tako da so za učence primerni. Prostovoljci  o svojem delu poročajo  koordinatorki projekta, ki  poleg začetnega uvajanja prostovoljcev spremlja tudi njihovo delo z občasnimi kratkimi obiski v razredih, v katerih se  prostovoljstvo izvaja. Poleg tega  povratne informacije o dogajanju v razredu v času obiska prostovoljcev pridobiva tudi  s strani učiteljev  v PB, ki  usmerjajo prostovoljce v svojem oddelku. Koordinatorka projekta sodeluje tudi z učitelji razredniki, ki seznanjajo koordinatorko s statusom prostovoljcev. Pogoj, da je nekdo lahko prostovoljec, je namreč zgledno vedenje, sodelovanje pri pouku in opravljanje učnih obveznosti. Če na katerem od teh področjih prostovoljec ne zadostuje merilom, se mu prostovoljstvo zamrzne za toliko časa, dokler ponovno ne izpolnjuje zahtevanih pogojev.

CILJ projekta

S prostovoljstvom želimo med učenci razvijati čut solidarnosti kot vrednote, na katerem sloni prostovoljstvo, razvijati medvrstniško in medgeneracijsko sodelovanje, razvijati prijateljstvo, razvijati pozitivno samopodobo kot posledico dajanja, razvijati delovne navade.

Koordinatorka projekta je učiteljica Judita Jereb Pohlen .

Nekaj utrinkov…..

 

Utrinki z delavnice ob koncu šolskega leta

Dostopnost